Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Vietnamese
#31
@quocbinh
Thanks for your support all the time.
Reply
#32
There are more strings need translation, thank you.

Install Cent Browser

Options

Create desktop shortcut

Add to taskbar

Set as default browser

Install

Location:

Installer can't access this directory, please choose another one.

There is not enough space available on this partition, please choose another one.
Reply
#33
(09-13-2017, 01:58 AM)CentBrowser Wrote: There are more strings need translation, thank you.

Install Cent Browser

Options

Create desktop shortcut

Add to taskbar

Set as default browser

Install

Location:

Installer can't access this directory, please choose another one.

There is not enough space available on this partition, please choose another one.

Cài đặt Cent Browser
Tùy chọn
Tạo lối tắt trên màn hình
Thêm vào taskbar
Đặt làm trình duyệt mặc định
Cài đặt
Vị trí:
Trình cài đặt không thể truy cập vào thư mục này, hãy chọn một thư mục khác.
Không có đủ dung lượng trống trên phân vùng này, vui lòng chọn một phân vùng khác.
Reply
#34
@quocbinh
Thanks again.
Reply
#35
(08-14-2017, 06:23 PM)CentBrowser Wrote: Are you sure to reset this dial to www.xyz.com?
Edited : Bạn có chắc muốn đặt lại mục này thành http://www.xyz.com không?


(09-13-2017, 09:23 AM)quocbinh Wrote: Cài đặt Cent Browser
Tùy chọn
Tạo lối tắt trên màn hình
Thêm vào taskbar
Đặt làm trình duyệt mặc định
Cài đặt
Vị trí:
Trình cài đặt không thể truy cập vào thư mục này, hãy chọn một thư mục khác.

Edited: Không có đủ dung lượng trống trên ổ đĩa này, vui lòng chọn một ổ đĩa khác. 
Reply
#36
(10-07-2017, 02:09 PM)xuandung38 Wrote: Edited : Bạn có chắc muốn đặt lại mục này thành http://www.xyz.com không?Changed it, thank you.
Reply
#37
[Image: 5n5QKAH.png]

Plz Fix  "Chức Vụ" to "Tiêu Đề" !Thanks
Reply
#38
(10-28-2017, 03:41 AM)xuandung38 Wrote: [Image: 5n5QKAH.png]

Plz Fix  "Chức Vụ" to "Tiêu Đề" !Thanks

Changed it, thank you.
Reply
#39
There are new strings need translation, thank you and Happy New Year.
Content in [] is explanation, need no translation.

Force links to open in the background

XXX is already assigned to YYY[XXX and YYY are placeholder]

XXX is not a valid shortcut

Disable mouse gesture in these domains[disable mouse gesture for some special websites]

Go to the home page of the website[e.g.:For http://aaa.yahoo.com/news/2017-12-30.html, it will go to http://aaa.yahoo.com/]

Open the current URL in multilogin tab

Add to most popular[add URL of the current tab to the speed dial items(most popular) in the new tab page]

Send current URL via Email[send URL of the current tab via default Email application]

A file with the same name exists, would you like to overwrite it?

Download directory doesn't exist and can't be created.[the folder for saving download files doesn't exist]

Use multiple search engines in the address bar[display multiple search engine in the location bar suggestion list]
Reply
#40
(01-01-2018, 04:34 PM)CentBrowser Wrote: There are new strings need translation, thank you and Happy New Year.
Content in [] is explanation, need no translation.

Force links to open in the background

XXX is already assigned to YYY[XXX and YYY are placeholder]

XXX is not a valid shortcut

Disable mouse gesture in these domains[disable mouse gesture for some special websites]

Go to the home page of the website[e.g.:For http://aaa.yahoo.com/news/2017-12-30.html, it will go to http://aaa.yahoo.com/]

Open the current URL in multilogin tab

Add to most popular[add URL of the current tab to the speed dial items(most popular) in the new tab page]

Send current URL via Email[send URL of the current tab via default Email application]

A file with the same name exists, would you like to overwrite it?

Download directory doesn't exist and can't be created.[the folder for saving download files doesn't exist]

Use multiple search engines in the address bar[display multiple search engine in the location bar suggestion list]

Content in [] is explanation, need no translation.

Buộc mở liên kết dưới nền

XXX đã được gán cho YYY [XXX and YYY are placeholder]

XXX không phải là một phím tắt hợp lệ

Vô hiệu hoá cử chỉ chuột trong các tên miền này [disable mouse gesture for some special websites]

Đi tới trang chủ của trang web [e.g.:For http://aaa.yahoo.com/news/2017-12-30.html, it will go to http://aaa.yahoo.com/]

Mở URL hiện tại trong tab đăng nhập nhiều lần

Thêm vào danh sách phổ biến [add URL of the current tab to the speed dial items(most popular) in the new tab page]

Gửi URL hiện tại qua Email [send URL of the current tab via default Email application]

Tên tệp bị trùng , bạn có muốn ghi đè lên tệp cũ ?


Thư mục tải xuống không tồn tại và không thể tạo được. [the folder for saving download files doesn't exist]

Sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm trong thanh địa chỉ [display multiple search engine in the location bar suggestion list]


HAPPY NEW YEAR !
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)