Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Vietnamese
#21
@lovecent
Thanks for the translation.
Reply
#22
(02-19-2017, 04:42 PM)CentBrowser Wrote: @lovecent
Thanks for the translation.

It will be my pleasure to help you. Let do Cent better and better!
Reply
#23
Some new strings need to translate, thank you.

Show bookmarks menu

Paste on middle click[Paste the text in clipboard when middle click on a text element]

Video recording[A new feature in plan to record live stream]

Default directory for video recording:

Start recording video

Pause recording video

Stop recording video

Continue recording after video autoplay

Select default directory for video recording
Reply
#24
(03-18-2017, 04:27 PM)CentBrowser Wrote: Show bookmarks menu

Hiển thị thanh dấu trang

Paste on middle click[Paste the text in clipboard when middle click on a text element]

Dán vào nút cuộn chuột giữa

Video recording[A new feature in plan to record live stream]

Quay video

Default directory for video recording:

Thư mục mặc định cho quay video:


Start recording video

Bắt đầu quay video

Pause recording video

Tạm dừng quay video

Stop recording video

Dừng quay video

Continue recording after video autoplay

Tiếp tục quay sau khi tự động phát video

Select default directory for video recording

Chọn thư mục mặc định để quay video


I COME BACK ! ^^

(02-23-2017, 12:39 AM)lovecent Wrote: It will be my pleasure to help you. Let do Cent better and better!

Cám ơn bạn rất nhiều !
Reply
#25
(03-27-2017, 07:32 PM)xuandung38 Wrote: I COME BACK ! ^^


Cám ơn bạn rất nhiều !

You are welcomed. Biggrin
And thank you for the translation.
Reply
#26
Some new strings need to translate, thank you.

Enable suggestions in the address bar

Copy selected text to clipboard automatically

Reset this dial["dial" means the items in Most Popular page]

Reset all dials

Reload thumbnail

Confirm reseting dial

Are you sure to reset this dial to www.xyz.com?

Are you sure to reset all dials?

Show screenshot button

Left click to capture normally.

Right click to hide the browser window and capture.

Open recommended page[Can translate as "Open recommended URL"]

Once a day

Every time

Show tab bar at the bottom of browser window
Reply
#27
Here is translation :

Bật đề xuất trong thanh địa chỉ.

Tự động sao chép văn bản đã chọn vào khay nhớ tạm.

Đặt lại quay số nhanh.

Đặt lại tất cả các quay số nhanh.

Tải lại hình thu nhỏ.

Xác nhận đặt lại quay số nhanh.

Bạn có chắc muốn đặt lại mục này bằng http://www.xyz.com không?

Bạn có chắc chắn đặt lại tất cả các số quay số?

Hiển thị nút chụp màn hình.

Nhấp chuột trái để chụp bình thường.

Nhấp chuột phải để ẩn cửa sổ trình duyệt và chụp.

Mở trang được đề xuất.

Một lần một ngày

Mỗi lần

Hiển thị thanh tab ở cuối cửa sổ trình duyệt
Reply
#28
Thank you, richichpete .
Reply
#29
Some new strings need to translate, thank you.

Start finding selected text

Show tip after auto update completed

Upgraded to 100.0[the message in the tip window after browser auto updated]

Open link in new multilogin tab[web page context menu item]

Open in new multilogin tab[bookmarks context menu item]

Search for logo[a button for searching new tab dial logo when there is no builtin one]

Install for current user only

Go to previous page

Go to next page
Reply
#30
(09-10-2017, 04:15 PM)CentBrowser Wrote: Some new strings need to translate, thank you.

Start finding selected text

Show tip after auto update completed

Upgraded to 100.0[the message in the tip window after browser auto updated]

Open link in new multilogin tab[web page context menu item]

Open in new multilogin tab[bookmarks context menu item]

Search for logo[a button for searching new tab dial logo when there is no builtin one]

Install for current user only

Go to previous page

Go to next page

Bắt đầu tìm văn bản đã chọn
Hiển thị mẹo sau khi cập nhật tự động hoàn tất

Đã nâng cấp lên 100.0
Mở liên kết trong tab nhiều đăng nhập mới
Mở trong tab nhiều đăng nhập mới
Tìm kiếm biểu tượng
Chỉ cài đặt cho người dùng hiện tại
Chuyển đến trang trước
Chuyển đến trang tiếp theo
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)